Värdegrund

Lärande

 • ÖSS försöker att hela tiden utvecklas med fokus på att möjliggöra seglardrömmar för alla genom jollesegling som idrott genom att bedriva segarskola, träning, tävling och gemensam segling
 • ÖSS strävar efter att alla individer blir sedda och får möjlighet att utvecklas i sin egen takt
 • I ÖSS fokuserar vi på prestation; Vad är du nöjd med, vad har du har lärt dig och vad kan du lära dig är viktigare än vilken plats du kom på

Engagemang

 • ÖSS bygger på ett stort ideellt engagemang hos alla där vi bidrar tillsammans och alla är välkomna
 • Som förälder till seglande barn och ungdomar engagerar du dig i klubben och blir delaktig i verksamheten som funktionär, på arbetsdagar, i kommittéer eller i styrelsen
 • ÖSS ledare och instruktörer har ett stort engagemang i att lära alla att segla

Glädje

 • Att ha roligt tillsammans med sina seglingskompisar ger glädje och ökar motivationen
 • I träningsgrupperna är seglingsträningen ambitiös och kräver koncentration och skapar glädje genom gemensam och individuell framgång
 • I ÖSS peppar och hjälper vi varandra och fokuserar på det positiva

Lagandra och gemenskap

 • I ÖSS hjälps vi alla åt, både när vi seglar och sköter om våra båtar och materiel
 • I ÖSS är vi ett lag och vid tävling åker vi gemensamt och har gemensamma aktiviteter
 • Vi hejar på och stöttar våra seglare och respekterar motståndarna och rättar oss efter domarens beslut och tillsägelser

Lika värde

 • Alla är lika välkomna och viktiga i ÖSS med lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Vi ser varandras olikheter som en tillgång och tror att vi kan lära oss någonting av varandra.
 • ÖSS präglas av respekt och tolerans för den enskilda individen med målet att vara fri från all mobbing och annan kränkande behandling. Det gäller oavsett kön, utseende, ålder, etnicitet, funktionshinder, sexuell läggning, religiös eller politisk uppfattning eller hur duktig seglare du är.
 • Vi arbetar förebyggande och är uppmärksamma på om någon uttrycker sig eller beter sig kränkande för att snabbt kunna styra av eventuella problem innan de uppstår.

Miljö och arbetsmiljö

 • ÖSS1 bottenmålas med miljövänlig färg. Övriga båtar tas upp ur vattnet för att undvika bottenmålning.
 • Båtar tvättas och servas på därför avsedd plats i hamnen i godkänd anläggning.
 • Instruktörerna lär elever att inte skräpa ner. Vi håller gemensamt området rent.
 • Avfall hanteras enligt Kungsbacka kommuns riktlinjer. Det är individens ansvar att miljöfarliga substanser avlägsnas från området och/eller tas om hand på ett sätt som är tillåtet enligt gällande lagar och regler.
 • Vid användning av putsmedel, rengöringsmedel och liknande väljs miljövänliga alternativ, till exempel de som är biologiskt nedbrytbara.
 • Vid alla arbeten som kan medföra hälsorisk skall lämplig skyddsutrustning i form av kläder, skyddsglasögon, andningsmask och handskar användas.
 • Instruktörerna utbildas speciellt i säkerhetsrelaterad arbetsmiljö.

Psykiskt och fysiskt våld

 • I ÖSS tar vi avstånd från allt psykiskt och fysiskt våld och arbetar förebyggande för att undvika uppkomsten

För ytterligare information klicka här.

Demokrati och delaktighet

 • I ÖSS ska kvinnor, män, flickor och pojkar ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla områden och styrelsen företrädelsevis skall bestå av både kvinnor och män, ungdomar och vuxna.
 • Alla barn och ungdomar har rätt att segla och utvecklas i en trygg miljö och bemötas med respekt och ges samma möjligheter att utvecklas som aktiva, ledare, tränare, instruktörer eller förtroendevalda.
 • Kvinnors och mäns seglande värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt och resurserna fördelas rättvist. Ledare och medlemmar i ÖSS försöker påverka attityder och värderingar på ett positivt sätt.

Ansvar

 • I ÖSS värderar vi säkerhet och ansvar högt där alla tar ansvar för att göra sitt bästa, vara väl förberedda, vara rätt klädd och lyssna på sina ledare och kompisar
 • I ÖSS tar vi gemensamt ansvar för föreningens båtar, lokaler och material och använder dem på ett ansvarsfullt sätt enligt gällande säkerhetsföreskrifter
 • I ÖSS är alla schyssta mot varandra. Ledare och instruktörer är viktiga förebilder för alla seglare och alla har ett gemensamt ansvar att representera ÖSS på ett positivt sätt inom och utanför klubben.

Värdegrunden beslutas av ÖSS årsmöte